Regesty Górnośląskie

Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Wykaz skrótów

Skróty rzeczowe

Am - Akta miasta; Archiv mesta
AP - Archiwum Państwowe - statni archiv
Arch. Ks. Pszcz. - Archiwum Książąt Pszczyńskich
b.d. - bez daty; bez data
Byt. - Archiwum Parafii N. Marii Panny w Bytomiu
Cech.m. - Cechy miasta - cechy mesta
Ciesz. - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
ć. - ćislo - numer
ces. -jazyk ćesky - język czeski
Ed. - edycja; edice
I.N. - instrument notarialny - notarsky instrument
inv. ć. - inventarni ćislo - numer inwentarza
k. - koło - kolem
lat. -jazyk latinsky - język łaciński
lac. - język łaciński - jazyk latinsky
niem. - język niemiecki - jazyk nemecky
nem. - jazyk nemecky - język niemiecki
Od. - oddział - oddeleni
op. - odpis; opis
Or. - oryginał; original
pap. - papier; papir
perg. - pergamin: pergamen
por. c. - poradove ćislo - numer porządkowy
pozn. - poznamka - uwaga
Pszcz. - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
Rac. - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
Reg. - regest
s. - strona; strana
sign. - signatura - sygnatura
SOkA - Statni okresni archiv
sygn. tymcz. - sygnatura tymczasowa - prozatimni signatura
tłum. - tłumaczenie - preklad
Uw. - uwaga - poznamka
ZA - Zemsky archiv v Opave
ZDPP - Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych


Skróty bibliograficzne

Bytom średniowieczny - Drabina J., Horwat J., Jedynak Z., Bytom średniowieczny
CDB - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
CDM - Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
CDS - Codex diplomaticus Silesiae
Kopetzky - Regesten zur Geschichte des Herzogthums Troppau
Kuraś - Zbiór dokumentów małopolskich
Lehns- und Besitzurk. - Grünhagen C„ Markgraf H.: Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens ...
LT - Listinar Teśinska. Codex diplomaticus Ducatus Tessinensis
Regesta - Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Rśl. - Regesty śląskie
Regesta Venceslai IV. - Regesta Bohemiae et Moraviae aestatis Venceslai IV.
SR - Regesten zur Schlesischen Geschichte zob. Codex diplomaticus Silesiae
SU - Schlesisches Urkundenbuch
Tzschoppe, Stenzel - Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte ...